# شعر_عشق

نـشـستـــــــــــــــــه ام بــــه یــــاد کــــودکــــی هایــــم

نـشـستـــــــــــــــــه ام بــــه یــــاد کــــودکــــی هایــــمدور غلــــــــــــــــــــــــط ها یــــک خــــط بستــــه می کشــــمدور تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو … !
/ 0 نظر / 19 بازدید