# ادبی

مرگ

به دعا نویس گفتم جوری بنویس که حتما بیایدپرسید چه کســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی گفتم : مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرگــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
/ 0 نظر / 22 بازدید

این روزها عشــــــــــــــــقــــــــــــ

این روزها عشــــــــــــــــقــــــــــــ را با دســــــــــــتــــــــــــــــــــ پس می زنند و با پــــــــــــــــــــــــــــا پیــــــــــــش می کشند !حیفــــــــــــــــ از عشقــــــــ که زیر دســــت و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 18 بازدید

نـشـستـــــــــــــــــه ام بــــه یــــاد کــــودکــــی هایــــم

نـشـستـــــــــــــــــه ام بــــه یــــاد کــــودکــــی هایــــمدور غلــــــــــــــــــــــــط ها یــــک خــــط بستــــه می کشــــمدور تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو … !
/ 0 نظر / 19 بازدید