این روزها عشــــــــــــــــقــــــــــــ

این روزها عشــــــــــــــــقــــــــــــ

را با دســــــــــــتــــــــــــــــــــ پس می زنند

و با پــــــــــــــــــــــــــــا پیــــــــــــش می کشند !

حیفــــــــــــــــ از عشقــــــــ که زیر دســــت و پاســــت …

/ 0 نظر / 8 بازدید