عشــــــــــــــــــــــــق

هرگــــز دلــــم از یــــاد تــــو غــــافــــل نشــــود

گــــر جــــان بشــــود مهــــــــر تــــو از دل نشــــود

افتــــاده ز روی تــــو در آئیینــــــــــــــــــــــــــــه ی دل

عکسی که بهیــــــــــــــــــــچ وجــــــــــــــــه زایــــل نشــــود

/ 0 نظر / 12 بازدید