دلخسته از امروز و فردای بهارم چیزی شبیه باد و باران=

دلخسته از امروز و فردای بهارم چیزی شبیه باد و باران

 کوله بارم باران نمی بارد ولی امشب به جای یک آسمان بی تو نشستن گریه دارم

 در دفتر بی سرنوشتیهای دنیا من چکنویس برگهای روزگارم شیرین تویی

 فرهاد باشم یا نباشم یک بیستون سرد و خالی درد دارم

/ 0 نظر / 10 بازدید