طعمــــــــــــه زنــــــدگی

پــــــاهــــــایــــــم را کــــــه درون آب می زنــــــم

 ماهــــــی ها جمــــــع می شونـــــــــــــــــد

شایــــــد ایــــــن ها هم فهمیــــــده اند

 عمری طعمــــــه روزگار بــــــوده ام

/ 0 نظر / 8 بازدید