صخــــــــــــــــــــــــــــره

از سخن چینان شنیدم اشنایت نیــــــــســــــــتم

خاطراتت را بیاور تا بگــــــــــــــــــــویم کیســــــــتم

سیلی هم صحبتی از موج خوردن سخت نیست

صخره ام هر قدر بی مهری کنی می ایســــــــتم

/ 1 نظر / 9 بازدید
حسين

بسيار زيبا بود[گل]