پیامک عاشقانه جدید 92

پیامک عاشقانهدیگه بوسه قدقن

ماچ و عشوه قدغن

توی عمق فاجعه

رفتن بی جا قدغن

جمع دو تایی ما

باشه به هر جا قدغن
پیامک عاشقانهعجب لبی ! شکرستان که گفته اند ، اینست

چه بوسه ! قند فراوان که گفته اند اینست

به بوسه حکم وصال مرا امضا کن

که آن نگین سلیمان که گفته اند اینست
پیامک عاشقانه
به چیـن زلف تـوشا نه کشیــدم

دمادم ازرخ تــو بــوســه چیدم

من از بــــاغ رخـت صـــد لالـه چیـــد م

تو خواب بودی و من سرمست زعشقت

/ 0 نظر / 10 بازدید