دست طمــــــــع چــــــــو پیــــــــش کســــان می کنی دراز

پــــــــــــل بستــــه ای کــــه بگــــذری از آبــــروی خــــویش