از سخن چینان شنیدم اشنایت نیــــــــســــــــتم

خاطراتت را بیاور تا بگــــــــــــــــــــویم کیســــــــتم

سیلی هم صحبتی از موج خوردن سخت نیست

صخره ام هر قدر بی مهری کنی می ایســــــــتم