نمی دونم این جاده لعنتی طولانی شده یا من دیگه رمق ندارم

این راه تو روزهای با هم بودنمون خیلی کوتاه بود