زمـــــــــــــونـــــــــــــه ی

بــــــــــــــــــــــــــدی شـــــــــــــده

حتی بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

افزودنـــــــــــــی هـــــــــــــای غیـــــــــــــرمجاز هم

اعتباری بــه مـــــــــــــاندگاری بعضی رابطـــــــــــــه ها نیسـت