زیـــــــــــــــادی کــــــــــــــــــــه

خودتـــــو دست پـــــایین بگیـــــری

می افتـــــی زیــــــــــر پــــــــــای کسی که

یـــــه روز بـــــه اوج رســـــــــــــــــــــــــونـــــدیش