این روزها تلــــــــــــــخ می گذرد

 دستـــــــــــــــم می لرزد از توصیفش

همیـــــــن بس کـــــــه

 

نفس کشیــــــــــــــدنم در این مرگِــــــــــــــ تدریجی

 مثل خودکشـــــــــــــــــــــی است با تیـــــــــــــــــــــغِ کُند