به دعا نویس گفتم جوری بنویس که حتما بیاید

پرسید چه کســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی

 گفتم : مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرگــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ