نـشـستـــــــــــــــــه ام بــــه یــــاد کــــودکــــی هایــــم

دور غلــــــــــــــــــــــــط ها یــــک خــــط بستــــه می کشــــم

دور تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو … !