اس ام اس غم 92

یارب تو او را همچو من بر غم گرفتارش مکن

در شهر غربت ای خدا هرگز تو ازارش مکن

هر چند او از رفتنش چشمان من گریان نمود

لیک ای خدای مهربان از غصه پر بارش مکن

  


اس ام اس غم 92تو بارون که رفتی شبم زیرو رو شد

یه بغض شکسته رفیق گلو شد . . .اس ام اس غم 92


احساس سوختن به تماشا نمی شود

آتش بگیر تا که بدانی چه می کشم