اسمس عاشقانه غم و غصه

دیرگاهیست که تنها شده ام

 قصه غربت صحرا شده ام

وسعت درد فقط سهم من است

 باز هم قسمت غمها شده ام

کاش چشمان مرا خاک کنید

 تا نبینم که چه تنها شده ام

اسمس عاشقانه غم و غصه


ای تماشایی ترین مخلوق خاکی در زمین

آسمانی میشوم وقتی نگاهت میکنماسمس عاشقانه غم و غصه


اگر کسی دلت رو شکست صداشو در نیار

چون دلش میشکنه

 صداش در میاد