جملات عاشقانه

لبهای مرا از همه استثنا کن

یک بوس خصوصی به لبم اهدا کن !
جملات عاشقانه


بوسیدن قول ماندن نیست شروع با هم بودنه

درک و هم را فهمیدن و حس به هم رسیدنهجملات عاشقانهاندکی عاشقانه تر زیر این باران بمان

ابر را بوسیده ام تا بوسه بارانت کند . . .