جملات عاشقانه اندوه و غم

روی باغ شانه هایت هر وقت اندوهی نشست

در حمل بار غصه ات با شوق شرکت میکنم
جملات عاشقانه اندوه و غم

وقتی قلبت کوه آتشفشان است

 چگونه انتظار داری در دستانت گل بروید . . . ؟جملات عاشقانه اندوه و غمای یادگار لحظه های زیبا

 به احترام تمام زیبائی های دنیا فراموشت نمیکنم . . .