اس عاشقانه نگاهآشنای شهر بارون بیا من شدم پشیمون

 فکر این شکسته دل باش پشت ابرا نشو پنهون
اس عاشقانه نگاهدر دیده به جای خواب ، آب است مرا

 زیرا که به دیدنت شتاب است مرا