اس نگاهخیال من! محال من! دلیل قیل و قال من دوباره جار میزنم...

کجـــــــــــــــــــــاا ااااااااااایییییییی مال من!