اس عاشقانهای روی گشـــاده خُلق تنگ آمده ای

 آهــوی رمیده چـون پلنـگ آمـده ای

آن روسری سپید می دانی چیست؟

بــــا پـرچم آشتی بـه جنگ آمـده ایاس عاشقانهبسیـار تماشایی و آراسته ای

 از رونق مـاه آسمان کاسته ای

انگار نه انگار که مارا دیدی

از روی کدام دنده بر خاسته ای؟