اسمس نگاه


می توانی بروی قصه و رویا بشوی راهی دورترین گوشه ی دنیا بشوی

من و تو مثل دو تا رود موازی بودیم من که مرداب شدم، کاش تو دریا بشوی
اسمس نگاهمثل گل صد برگ شکوفــا شده ای

 چون مـــاه چهار ده شکوفا شده ای

در آینـه ی نگاه من چشم بدوز

 تا در یابی چقدر زیبا شده ای