اگر کلمه دوستت دارم قیام علیه بند های من و توست

 اگر کلمه دوستت دارم نمایشگر عشق خدایی من نسبت به توست

 اگر کلمه دوستت دارم راضی کننده و تسکین دهنده قلبهاست

اگر کلمه دوستت دارم پایان دهنده جدایی هاست

اگر کلمه دوستت دارم نشانگر اشتیاق راستین من نسبت به توست

 اگر کلمه دوستت دارم کلید زندان من و توست

 پس با تمام وجود فریاد می زنم دوستت دارم.