جملات عاشقانه دل سنگبی تو بودن کار من نیست

 تا دلت نرفته بر گرد