جملات دل سنگیهنوز برام عزیزی

هنوز برام همونی

 به خاطر تو میرم

 می خوام اینو بدونی