جملات عاشقانه دل سنگی خرداد 92چون به کام دل نشد دستی در آغوشت کنم

 میرم تا در غبار غم فراموشت کنم

سر در آغوش پشیمانی گذارم تا تو را

 ای امید آتشین با گریه خاموشت کنم