هر آنچه که زیباست عزیز نیست،
هر آنچه عزیز است زیباست.