میدونی فرق آموزگار با روزگار چیه؟آموزگار اول درس میده بعد امتحان میگیرهاماروزگار اول
امتحان میگیره بعد درس میده