آسمان را بنگر و به سکوت پر رمز و رازش بیاندیش

ستاره ی خود را در آسمان زندگیت پیدا کن

و به سمت آن ستاره حرکت کن. نگران راه مباش

 آنکه ستاره را برای تو آفرید راه رسیدن به آن را نیز نشانت خواهد داد.