میان کلمات سرگردانم.می خواهم با تو ترانه ای بسازم.می خواهم به خاطر تو همه واژه ها را صدا کنم.من در حوالی اندوه عاشق شده ام.نمی دانم چرا دیگر نسیم یاد تو در حوالی غزلهایم نمی وزد.