سکوت آسمانی نگاهت مرا به اوج می رساند.دستهایم را بگیر.دورم کن از هیا هوی شهر پر فریب.می خواهم پرواز کنم