در تنهاییهایم تنها نیستم چون تو هستی.جای تو در پریشانی های خیالم خالی نیست.هر جا و هر لحظه با تو و دست در دست تو به بینهایت آرزوهایم پرواز می کنم.