از چهار راه قلبم عبور کردی و هیچ به چراغ قلبم توجه نکردی

 اما بدان پلیس قلبم تو را تعقیب خواهد کرد

و برگه ی دوستت دارم را زیر برف پاکن های دلت خواهد گذاشت