به اندازه تمام بی وفایی های دنیا دوستت دارم

چون بی وفایی های دنیا تمومی نداره