در را باز کن خبری دارم

 قلبم را بشکاف نامه ای دارم

 نامه را باز کن

 دوستت دارم