قارقار خبردار

 دلم شده بی قرار

 دلمو نبر اینجوری

 دوستت دارم بدجوری