من آنقدر دوستت دارم

که اگر از پریشانی یک لحظه دوست داشتنم آگاه بودی

 تمام لحظه های عمرت برایم می گریستی