قشنگترین نگاهم را برایت کنار گذاشتم

 تا بدانی با تمام وجود دوستت دارم