به امید چتر فردایت خیس بارانم

 از طلوع عشق تا غروب سرنوشت دوستت دارم