قلب من در شهر چشمان شما جا مانده است

 قدر یک شب هم شده از آن پرستاری کنید