کنار درا نشسته بودم و آرام گریه می کردم قطره ای از اشکم به دریا افتاد

 تا زمانی که آن قطره اشک را پیدا کنم دوستت دارم