شب بود و شمع بود و غم بود من

 شب رفتو شمع سوختو من ماندمو غم