من آن پرنده ی مهاجری هستم که قلبی از جنس شیشه دارم

 که تنها با یک فشار می شکنم و در خود می پیچم