اینجا تنها تک ستاره ی من بیداراست اما گویی که ماههاست در خواب عمیقی نهفته بود

 و اکنون که بیدارش کردم مرا از یاد برده .