رنگین کمان پاداش کسی است

که تا آخرین قطره زیر باران می ماند