دیروز در دادگاه دلم

 مغز من قاضی بود

 متهم قلبم بود

 جرم من عشقم بود

 عشق من یاد تو بود

 حق من اعدام بود