پادشاه باش more info about this post on  صابون کوسه or کرم خورشید

حتی اگر قلمروات اندازه ی عرض شانه هایت باشد !