چگونه است که این تنهایی درمان نمی شود ؟!

من که غصه هایم را سر وقت می خورم ...